Lokality prístupu

Spoločnosť Olim.sk s.r.o. zverejňuje informácie
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti.

V súlade s § 40 ods. 3 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách je podnik povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov.


Formulár-Dostupnosť

Formulár-Produkty

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete internet
Technické parametre ponúkaných účastníckych rozhraní.

1. Úvod
Spoločnosť Olim.sk s.r.o.(ďalej Spoločnosť) zverejňuje technické špecifikácie rozhraní, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v zmysle zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente smerujte na adresu spoločnosti uvedenej v kontaktoch.

Predmet
Spoločnosť poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých Spoločnosť poskytuje prístup koncovému zariadeniu zákazníka do telekomunikačnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

2. Koncový bod siete
V koncovom bode siete sa používajú následujúce typy rozhraní:
- rozhranie podľa normy IEEE 802.3 [1] (Ethernet)
- rozhranie podľa normy IEEE 802.11 [2] (WIFI)

3. Rozhranie IEEE 802.3 (Ethernet)
K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3

3.1. Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčnie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové, 10BASE-T pre rýchlosť 10Mbit/s alebo 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.
Koncovým bodom siete je:
- vidlica RJ45 účastníckej prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [3]) , v prípade že nie je inštalovaná účastnícka zásuvka,
- účastnícka zásuvka RJ45, ku ktorej sa pripája kooncové zariadenie pomocou príípojnej šnúry kategórie 5 ukončenej vidlicou RJ45

Pripojenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3

Vývod Popis okruhu okruh
1 Transmitted data TD +
2 Transmitted data TD -
3 Received data RD +
4 - -
5 - -
6 Received data RD -
7 - -
8 - -

4. Rozhranie IEEE 802.11 (WiFi)
K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11a , IEEE 802.11b,IEEE 802.11g.

4.1 Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčnia IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n,
Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.

Frekvenčné pásmo 2,412 – 2,472 GHz
Modulácia: Modulácia 11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
Prístup k médiu: CSMA /CA
Frekvenčné pásmo 5.15 - 5.35 GHz
5.47 - 5.725 GHz
Modulácia: Modulácia 11a : Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Rýchlosti: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

5. Skratky
10BASE-T - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T2 - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance
DSSS - Direct sequence spread spectrum
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITU-T International Telecomunications Union – Telecomunications standardization sector
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEC International Electrotechnical Commission
ISO Internnational Organization for standardization
SDH Synchronous Digital Hierarchy
STM Synchronous Transport Module
kbps kilobit oer second
Mbps megabit per second
Gbps Gigabit per second
SMF Single Mode Fiber
MMF Multi Mode Fiber
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Accse with Collision Detection

6. Odkazy na použité technické dokumenty
[1] IEEE 802.3: 2002, IEEE standard for information technologiey – Telecomunications and information exchange between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical Layer specification.
[2] Standard IEEE 802.11b,g – 1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification: Higer-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology – Telecomunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks - Specific requiments of Electrical and Elektornics Enginieers, USA, 2000.
[3] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes